Category Archives: ชุมพร

คลื่นแรงฝนมาเดี๋ยวฟ้าก็ใส เดียวดายใต้เงาจันทร์ที่หาดทรายรีสอร์ท

คิดไว้ในใจว่าจะไปเกาะเต่า ไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า คิดได้แล้วก็ขึ้นรถขับ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ยังอีกไกล พอจะมีเวลาอีกมากให้คิดว่าจะไปทางไหนและอย่างไร ระหว่างทางคิดเลือกได้ว่าจะไปขึ้นเรือเร็วลมพระยาที่ทุ่งมะขามน้อย หาดทรายรี ชุมพร ไปเรือเที่ยวเช้าเจ็ดโมงจะได้ไม่ต้องรีบร้อนขับรถ ไปกินนอนรอแถว ๆ หาดทรายรีสักคืนก่อน

Continue reading คลื่นแรงฝนมาเดี๋ยวฟ้าก็ใส เดียวดายใต้เงาจันทร์ที่หาดทรายรีสอร์ท